Word lid van onze linkedin groep:

Zo.Leer.Ik! hecht er belang aan de onderwijskundige principes die ten grondslag liggen aan haar visie op gepersonaliseerd onderwijs op een rij te zetten. Deze onderwijskundige principes zijn hieronder beschreven:

  • Eigen niveau en tempo
  • Individueel, maar niet alleen
  • Léren leren
  • Variëteit in onderwijsaanbod

Eigen niveau en tempo

Zo.Leer.Ik! faciliteert de leerling om op zijn of haar eigen niveau te werken en daarbij minder of meer tijd te besteden aan ieder vak, afhankelijk van zijn of haar sterke of zwakke kanten. Dit kan omdat ieder vak is opgedeeld in meerdere stappen met verschillende niveauverschillen, die een doorlopende leerlijn vormen. In zijn uitgewerkte vorm is het niet meer nodig de verschillende opleidingsvarianten gescheiden aan te bieden, iedereen werkt naast elkaar binnen zijn eigen niveau. Er wordt zoveel mogelijk in samenhang geleerd. Daarom wordt er in vakgebieden en thema’s gewerkt, aan de hand van de eisen van het curriculum.

Individueel, maar niet alleen

Stevige begeleiding is cruciaal om een individuele leerroute succesvol te maken. Het is belangrijk dat de leerling goed gevolgd, aangemoedigd en geadviseerd wordt – zowel door school als door ouders. Een belangrijke component op school is de toewijzing van een persoonlijke coach, die wekelijks een coachgesprek met de leerling heeft. In dit gesprek wordt de afgelopen week geëvalueerd en beschouwd en wordt vooruitgekeken naar de komende week: welke activiteiten moeten gepland worden en welke strategie gaat de leerling volgen om deze uit te voeren. De ouders kijken hierin mee en tekenen het programma wekelijks af.

Léren leren

Alles draait om het leren van de leerling. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen echt zelfstandig léren leren, een heel leven lang. Het gaat dan zowel om kennisontwikkeling als om de vorming en de ontplooiing van de leerling als persoon - beiden zijn een continu proces. De opdrachten zijn divers per kerndoel en de keuze van de leerling is afhankelijk van zijn of haar persoonlijke leerstrategie. De coach stelt dit centraal in de gesprekken met de leerling en met ieder gesprek wordt het léren leren verder ontwikkeld. Dit beheerst meer dan leerstijl, het gaat ook om het reflecteren op de gebruikte methodiek van leren en de gewoontes van de leerling bij het leren.

Variëteit in onderwijsaanbod

Leerlingen werken op vele verschillende manieren en kunnen daarbinnen keuzes maken (regie nemen): alleen of in een groepje, met veel variatie in didactisch aanbod en de mogelijkheid om altijd verder te gaan in het programma:

  • Materiaal is altijd aanwezig
  • Je weet altijd wat je kunt doen door begeleiding door coach
  • Je kunt zelf intekenen op activiteiten
  • Je werkt in eigen tempo, op eigen niveau, vanuit een eigen leerstrategie
  • Er zijn altijd leraren aanwezig
  • Je kunt flexibel toetsen en afsluiten