Word lid van onze linkedin groep:

Voor de implementatie is het niet nodig en ook niet haalbaar om op alle bouwstenen tegelijkertijd activiteiten te ontwikkelen. Maar stapsgewijs komen tot een complete ontwikkeling op alle elementen is wel van groot belang om echt gepersonaliseerd onderwijs te bieden waarin de behoeftes van de individuele leerling centraal staan. Maar de praktijk draait vooral om mensen. Mensen die samen dit concept in de praktijk werkbaar moeten maken. Wat betekent het concept voor hen?

Zo.Leer.Ik! voor leerlingen

De leerling kan op eigen niveau en tempo door de lesstof heen. De leerling start elke dag met een dagstart in de basisgroep en gaat dan naar geroosterde activiteiten. Meestal vinden deze activiteiten plaats in groepen, maar een leerling is altijd met zijn/haar, samen met de coach, eigen uitgestippelde programma bezig. Het materiaal is altijd aanwezig, en de leerling kan voor een deel zelf intekenen op activiteiten.

Zo wordt de leerling in staat gesteld om op per vakgebied op zijn of haar eigen niveau te werken en daarbij minder of meer tijd te besteden aan ieder vak, afhankelijk van zijn/haar sterke of zwakke kanten. Met veel formatieve toetsmomenten, kan de leerling een onderdeel afronden wanneer hij/zij er klaar voor is. Dit heeft als consequentie dat een leerling ALLE onderdelen uit het programma op het niveau moet afronden dat hoort bij zijn of haar individuele doelen, eerder mag hij/zij niet door met het programma.

wat-doen-wij.jpg

Zo.Leer.Ik! voor leraren

De belangrijkste activiteiten - voorbereiding/ontwikkeling, instructie, vakspecifieke begeleiding en coaching - van een leraar zijn ook bij Zo.Leer.Ik! essentieel. Veel leraren zullen al deze activiteiten blijven uitvoeren, zij het binnen veranderende settingen, niet steeds in het tijdframe van 45 minuten en met het karakter van ‘een les’. Er zullen echter ook leraren zijn die zich meer op een of twee van de activiteiten gaan toeleggen.

Leraren worden tevens ingezet als coach van een aantal leerlingen. Ze stippelen met de leerling de leerroute uit, begeleiden de leerling met de planning, communiceren deze planning en de voortgang met de ouders via het logboek en registreren alle ontwikkelingen in het leerlingvolgsysteem.

De vakdocent registreert de resultaten, opmerkingen en eventuele extra opdrachten in dit systeem en tekent het af in het (digitale) logboek. De coach gebruikt deze registratie voor het coachgesprek met de leerling, De ouders kijken mee via het leerlingvolgsysteem en het logboek.

In ons concept wordt dus een belangrijk deel van de onderwijstijd besteed aan begeleiding, tot wel 20%. Daarnaast zijn de leraren verantwoordelijk voor het klaarzetten van het leermateriaal voor de leerlingen. Dit gebeurt in hun eigen expertisegebied. Leraren zijn zoveel mogelijk op de werkvloer met de leerlingen aanwezig om deze verschillende werkzaamheden te verrichten en dagelijks zijn er korte overlegmomenten met collega’s om de gang van zaken te bespreken, problemen op te lossen en aan nieuwe ontwikkelingen te werken.

Contacttijd bestaat uit eerder beschreven manieren van interactie met de leerling gericht op leren.

Leraren op onze scholen zijn verantwoordelijk voor het tot stand komen van een rijke leeromgeving. Ze zetten opdrachten klaar, selecteren bronmaterialen, ontwikkelen toetsen en andere afsluitvormen. Jaarlijks bespreken de leraren het geboden materiaal, beoordelen en selecteren nieuw materiaal en bepalen gezamenlijk de onderwerpen voor de workshops en projecten.

De belasting in tijd is voor leraren gelijk aan de huidige belasting, maar met een andere intensiteit, omdat zij minder voor groepen staan. Internationale voorbeelden laten zien dat er in dit concept meer onderwijstijd is. Leraren besteden veel meer tijd met hun leerlingen dan leraren op scholen die niet met dit concept werken.

Zo.Leer.Ik! voor ouders

Ouders zijn continu op de hoogte en betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Het individuele ontwikkelingsplan van een kind komt tot stand in de drie-eenheid kind, ouders en coach. De ouders hebben hier hun eigen rol en verantwoordelijkheid en spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van hun kind én het geven van de ruimte aan hun kind om zelf de regie te nemen. Door middel van het logboek en het leerlingvolgsysteem kunnen zij de onderwijsactiviteiten en voortgang van hun kind inzien.

Zo.Leer.Ik! voor schoolmanagement

Om leerlingen en leraren goed te faciliteren in dit concept, is het aan het schoolmanagement om de verantwoordelijkheid te nemen voor de implementatie van het totale concept in al zijn facetten. Zij hebben de middelen om hun personeel te faciliteren en stimuleren om bouwstenen te realiseren en zo te zorgen dat de bouwstenen voor het concept Zo.Leer.Ik! binnen de school op orde zijn.